MACHINE RICHTLIJN

Met ingang van 29 december 2009 heeft de Europese Commissie een nieuwe uitgave van het Publicatieblad betreffende de Machinerichtlijn gepubliceerd. De inhoud van het Publicatieblad bestaat uit een actuele lijst van de onder Machinerichtlijn 2006/42/EG geharmoniseerde normen evenals hun referentiegegevens.

CE begeleiding

De Machinerichtlijn stelt niet alleen eisen aan het ontwerp en de beveiliging van machines, maar ook aan de documentatie. Met de begeleiding van Consafia bent u in staat de correcte documentatie te overleggen, kunt u een technisch dossier en een conformiteitverklaring opstellen die volgens de Machinerichtlijn vereist is.
Meer informatie over de Machinerichtlijn en CE begeleiding vindt u hier.

 

Normen

Om een machine veilig te maken zal er gewerkt moeten worden volgens processen en moeten kaders gevolgd worden. Omdat de Europese richtlijnen veel overwegingen, artikelen en bijlagen hebben is het lastig om na te gaan of hier echt aan voldaan wordt. Tevens is er geen houvast. Om deze processen te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de processen juist en continu worden uitgevoerd zijn er normen.
De basis bij iedere machine ligt bij de A-norm NEN-EN-ISO 12100. Deze norm beschrijft de provessen die nodig zijn om een machine veilig te maken.
In de machinebouw word ook vaak gesproken over SIL of PL. Beide normen zijn door de Europese Gemeenschap geharmoniseerd en goedgekeurd. Het betreffen normen die invulling geven aan de besturingstechnische maatregelen, ook wel de functionele veiligheid genoemd.